ALGEMENE VOORWAARDEN

De organisatie zal de veiligheid van haar deelnemers proberen te garanderen door het geven van adviezen en de ondersteuning van personen op het gebied van verkeer, veiligheid, techniek en gezondheid. 

Aangezien elke deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen materiaal en gedrag vragen wij u onderstaande goed door te lezen alvorens u in te schrijven voor de veldtoertocht Bavel Fietst Om.

1 Algemene voorwaarden

1.1 De deelnemer jonger dan 18 jaar mag alleen deelnemen op verantwoordelijkheid van zijn of haar ouders/verzorgers. 

1.2 De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Stichting Bavel Fietst Om, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

1.3 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand die op een beveiligde server staat. Door deel te nemen aan het evenement verleent de deelnemer, mits bij inschrijven aangegeven, toestemming aan de organisatie tot het gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemers, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting met het COVID-19 virus.

2 Verklaring Deelnemer

Door in te schrijven voor de veldtoertocht Bavel Fietst Om verklaart de deelnemer het volgende:

2.1 De deelnemer is zich ervan bewust dat deelname geheel op eigen risico is.

2.2 De deelnemer is ervan op de hoogte dat delen van de route over particulier terrein gaan, en dus alleen toegankelijk zijn op de dag van de veldtoertocht Bavel Fietst Om.

2.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

2.4 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3 Aansprakelijkheid van de organisatie

3.1 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële of immateriële  schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.

3.2 De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht aangepast of afgelast moet worden.

4 Deelname annuleren

4.1 Bij annulering tot 2 weken voor het evenement, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld minus €2,50 administratiekosten teruggestort.

4.2 Binnen twee weken voor het evenement kan een deelname niet meer geannuleerd worden. 

4.3 Als het evenement door de organisatie door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

5 Algemeen deelnamereglement

5.1 Het materiaal van de deelnemer dient in goede staat te verkeren. 

5.2 De deelnemer mag niet aan het evenement deelnemen op een andere fiets dan een mountainbike.

5.3 De deelnemer mag niet aan het evenement deelnemen op een E-mountainbike, welke sneller rijdt dan 25 km/h.

5.4 Het dragen van een valhelm is verplicht.

5.5 De deelnemer verkeert in goede fysieke en mentale gezondheid.

5.6 De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons en overig afval is verboden op straffe van uitsluiting.

5.7 De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. In tegenstelling tot eerdere edities van veldtoertocht Bavel Fietst Om worden géén verkeersregelaars aangesteld.

5.8 De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers/recreanten. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.

5.6 Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag en/of het zich niet houden aan de verkeersregels of het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

5.7 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

6 COVID-19 deelnamereglement

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt dan blijf je ook thuis.
  • Meld je en ga direct naar huis wanneer er tijdens Bavel Fietst Om klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Houd zoveel mogelijk, maar minimaal 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen met water en zeep. Gebruik ontsmettingsgel.
  • Schud geen handen.
  • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies organisatie.
  • Volg altijd de opmerkingen van het RIVM, de gemeente, politie en toezichthouders op.

6.1 Deelname aan het evenement is alleen mogelijk via voorinschrijving. Ter plaatse op de dag zelf inschrijven is dit jaar niet mogelijk.

6.2 Om piekbelastingen te voorkomen mag de deelnemer alleen starten in het door hem/haar vooraf gereserveerde tijdvak. De deelnemer wordt van deelname uitgesloten, indien hij/zij wenst te starten in een ander tijdvak.

6.3 Naar de controleposten voor de start zijn gemarkeerde en/of afgezette looprichtingen aangegeven.  Om de onderlinge 1,5 meter afstand te waarborgen houden de deelnemers de fiets aan de hand. De deelnemer dient zich te allen tijde hieraan te houden.

6.4 De deelnemer dient, na aanmelding bij de controlepost, direct te starten met de route om piekbelastingen te voorkomen.

6.5 In de route wordt een rustpunt ingericht. Ook hier zijn gemarkeerde en/of afgezette looprichtingen aangegeven en houden de deelnemers de fiets aan de hand om de onderlinge 1,5 meter te waarborgen. De deelnemer houdt tijdens het nuttigen van de verstrekte versnaperingen steeds de onderlinge 1,5 meter afstand in acht.

6.6 De deelnemers zullen bij terugkomst via een van de start afgescheiden route worden begeleid naar de uitgangsweg. De organisatie zal erop toezien dat een snelle doorstroom van deelnemers in het finishgebied wordt gewaarborgd, zodat piekbelastingen worden voorkomen. Ook wordt door de organisatie toegezien op naleving van de 1,5 meter afstand tussen de deelnemers onderling in het finishgebied. 

6.7 Namens de organisatie is Stephan Räkers verantwoordelijk voor de uitvoer van de coronamaatregelen. Stephan is tevens aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders. 

Coördinator gezondheid:   Stephan Räkers 

Entree (start en finish):       Kristel van Steen 

Rustpunt:                              Bas Wiercx 

Toezichthouders:                 Johan Edwards 

Op de start- en finishlocatie en het rustpunt worden toezichthouders aangesteld. Deze toezichthouders wijzen de deelnemers op de coronamaatregelen wanneer hiervan wordt afgeweken. Deze toezichthouders zijn herkenbaar aan fluorescerende hesjes. 

6.8 De deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of door de organisatie aangestelde vrijwilligers en toezichthouders op te volgen.